100 najczęściej używanych wyrazów w języku francuskim

 

Jak najszybciej nauczyć się posługiwać językiem francuskim? Wystarczy opanować kilkadziesiąt podstawowych słówek. Dzięki temu będziesz mógł już na samym początku nauki zrozumieć prostą rozmowę, przeczytać prosty tekst, porozumieć się na wakacjach we Francji. Nie trzeba mówić, jaką daje to motywację. Znając 100 słów zaczniesz rozumieć język francuski – nawet, jeśli będą to podstawy.

 1. le, la, l', les - rodzajnik określony - stawiamy przed rzeczownikiem, określa liczbę i rodzaj
 2. être  - być
 3. avoir - mieć
 4. de – przyimek, który wyraża wiele relacji: pomiędzy posiadającym a rzeczą posiadaną; ilością a miarą; określa miejsce pochodzenia lub punkt wyjścia, łączy się z rodzajnikiem określonym, dając formy du, de la, de l', des.
 5. un, une, des – rodzajnik nieokreślony stawiamy go przed rzeczownikiem, określa liczbę i rodzaj
 6. je – ja
 7. il / ils - on/oni
 8. ce - ten
 9. ne ... pas - przeczenie
 10. à – przyimek służący do określenia celu podróży lub miejsca pobytu, czasu, sposobu wykonania jakiejś czynności; łączy się z rodzajnikiem określonym, dając formy au, à la, à l’, aux
 11. et – spójnik „i”
 12. on – my (w mowie), forma bezosobowa; gramatycznie patrząc, jest to trzecia osoba liczby pojedynczej.
 13. vous – wy, pan / pani (forma grzecznościowa)
 14. ça – to
 15. que – „że" spójnik, łączy dwa zdania
 16. ne – nie (pierwsza część przeczenia, w mowie często omijana)
 17. faire – robić
 18. qui – „kto, kogo" zaimek pytający o osoby
 19. oui – tak
 20. alors – wtedy, więc
 21. mais – ale
 22. elle/elles – ona/one
 23. en – „w”, „do” – przyimek służący do określenia celu podróży lub miejsca pobytu
 24. le, la, l' / les – zaimki zastępujące nazwy rzeczy lub osób. Uwaga: nie mylić z rodzajnikami określonymi, które mają taką samą pisownię. Rodzajnik określony stawiamy przed rzeczownikiem, zaimek zaś przed czasownikiem (np. je le comprends – rozumiem go)
 25. dire – mówić
 26. y – tam
 27. du, de la, de l', des –„z” przyimek określający miejsce pochodzenie lub punkt wyjścia. Zasadniczo są to tylko dwie z czterech form przyimka.
 28. pour – „do”, „za”, „na” przyimek określający cel („do”), przyczynę („za”, „aby”) lub planowany przedział czasowy („na”)
 29. dans „w” przyimek określający konkretne i niezbyt rozległe miejsce
 30. me – zaimek zwrotny „się” dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, używany do określenia czynności, którą wykonujemy na sobie – je me lave – ja się myję.
 31. se – zaimek zwrotny „się” dla trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej– używany do określenia czynności, którą ktoś wykonuje na sobie – Il se laver – on się myję
 32. aller – iść
 33. au, à la, à l', aux – „do, w”, forma powstała z przyimka „à” (służy do określenia celu podróży lub miejsca pobyty)
  • à + le = au, 
  • à + les = aux
 34. bien – dobrze
 35. ce/ cet, cette,  ces - ten, ta, ci /te
 36. tu – ty
 37. là – tam
 38. comme – jak, w jaki sposób, jako że
 39. voir – widzieć
 40. non – nie
 41. savoir – wiedzieć, umieć
 42. nous – my
 43. puis – następnie
 44. mon, ma, mes – mój, moja, moje
 45. moi – „ja”. zaimek osobowy akcentowany
 46. chaque – każdy
 47. très – bardzo
 48. que - „czego”, zaimek pytający o rzeczy
 49. pouvoir – umieć, móc
 50. parce que – ponieważ
 51. avec – „z/ czymś”, używany razem z wyrazem określającym narzędzie
 52. lui/elle – „on/ona”, zaimek osobowy akcentowany
 53. son, sa, ses – jego,jej, zaimek dzierżawczy
 54. enfin – wreszcie
 55. falloir – bezokolicznik czasownika „trzeba”, występuje zazwyczaj jako „il faut” – trzeba.
 56. par – przez
 57. quand – kiedy, gdy
 58. vouloir – chcieć
 59. petit – mały
 60. si – „kiedy, jeśli, jeżeli, gdy, gdyby", spójnik, łączy dwa zdania
 61. plus – więcej
 62. même -  taki sam (oznacza że dwie rzeczą są identyczne lub podobne), sam – podkreśla że ktoś sam wykonał daną czynność.
 63. sur – na, na czymś
 64. ou – lub
 65. autre – inny, drugi, odmienny
 66. deux – dwa
 67. venir – przyjść, przyjechać
 68. prendre – brać
 69. tout le monde – wszyscy
 70. arriver – przyjechać
 71. beaucoup de– dużo
 72. croire – wierzyć
 73. une heure – godzina
 74. rien - nic
 75. un jour – dzień
 76. mettre – położyć
 77. passer -  przejść, przejechać,
 78. un peu de – trochę
 79. devoir – musieć
 80. aussi – także
 81. encore – znowu, jeszcze
 82. trois – trzy
 83. parler – mówić
 84. toujours – wciąż, stale, zawsze
 85. trouver – znaleźć
 86. quoi – co
 87. grand – duży, wysoki
 88. donner – dać
 89. le temps – pogoda, czas
 90. après – po
 91. une fois – raz
 92. te – zaimek zwrotny „się” w drugiej osobie liczby pojedynczej „ty” używany do określenia czynności, którą wykonujemy na sobie – tu te laves – ty się myjesz
 93. une chose – rzecz
 94. un an – rok
 95. où – gdzie, kiedy
 96. cent – 100
 97. comprendre – rozumieć
 98. maintenant – teraz
 99. bon – dobry

Stronę sprawdziła pani Agnieszka Maciejek z Poznań francuski z firmy L'Apostrophe.