Strona Główna>Gramatyka Francuska>Zaimek

Zaimek - Język Francuski

Zaimek osobowy nieakcentowany w języku francuskim

Pamiętaj: W języku francuskim zaimek osobowy nieakcentowany występuje jedynie w połączeniu z czasownikiem.

je (j’ )

ja

tu

ty

il

on

elle

ona

nous

my

vous

wy

ills

oni

elles

one

Skracanie przyimka „je” w języku francuskim

Zaimek „je” (ja) skraca się do formy „j’ ” przed słowem (czasownikiem lub zaimkiem) zaczynającym się na samogłoskę albo „h” niemym.

Forma grzecznościowa vous

Zaimek „vous” stosowany jest jako forma grzecznościowa, gdy zwracamy się do wielu osób, ale także gdy zwracamy się do jednej osoby płci męskiej lub żeńskiej.
Voulez-vous entrer Madame? – Czy zechce pani wejść?

Zaimek osobowy akcentowany – język francuski

moi

ja

toi

ty

lui

on

elle

ona

nous

my

vous

wy

nous

wy

eux

oni

elles

one

Stosowanie zaimków osobowych akcentowanych


Zaimek zwrotny „się”

Zaimka zwrotnego „się” używamy w zdaniach gdzie czynność wykonywana jest na „sobie” Na przykład myć się – se laver. Czasownik laver (myć) i zaimek zwrotny se (się).

me

je me lave

te

tu te lava

se

il se lave

nous

nous nous lavons

vous

vous vous lavez

se

ils se lavent

Zaimek dzierżawczy w języku francuskim

Jest to zaimek, który wskazuje, do kogo opisywana rzecz (przedmiot, osoba) należy.

Zaimek przymiotny dzierżawczy

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

 

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj męski i żeński

Jeden Posiadający

mon
mój

ma (mon)
moja

mes
moje

ton
twój

ta (ton)
twoja

tes
twoje

son
jego

sa (son)
jej

ses
jej

Wielu posiadaczy

notre
nasza

nos
nasze

votre
wasza

vos
wasze

leur
ich

leurs
ich

Uwaga: W jezyku francuskim rodzaj gramatyczny zaimka przymiotnego dzierżawczego musi się zgadzać z liczbą i rodzajem gramatycznym posiadanego przedmiotu.
Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego, które zaczynają się od samogłoski lub „h” niemego, zaimki przymiotne pierwszej, drugiej i trzeciej osoby pojedynczej mają postać mon, ton, son.
Przykład:

Dans la chambre, il y a mon armoire. – Na stole jest mój widelec.

Zaimek rzeczowny dzierżawczy

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

 

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj męski i żeński

Jeden Posiadający

Le mien

La mienne

Les miennes

Le tien

La tienne

Les tiennes

Le sien

La sienne

Les siennes

Wielu posiadaczy

Le nôtre

La nôtre

Les nôtres
Nasze

Le vôtre

La vôtre

Les vôtres

Le leur

La leur

Les leurs

Przykład: C’est ton opinion, ce n’est pas la mienne. (To twoja opinia a nie moja).

Stronę sprawdzona przez Panią Agnieszkę Maciejek z firmy Francuski Poznań - L'Apostrophe.